Loading the player...

KF 2018-05-28

1. Upprop


2. Protokollets justering


18. Södertälje FN-förening - information om Agenda 2030


3. Information från revisorerna


4. Ärende 1 från Telge - sekretess

Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
Tage Gripenstam (C)
Joakim Granberg (RP)
David Winerdal (KD)
Håkan Buller (S)
Kerstin Pettersson (V)
Beata Milewczyk (SD)

5. Ärende 2 från Telge - sekretess

Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Beata Milewczyk (SD)
David Winerdal (KD)
Tage Gripenstam (C)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Elof Hansjons (S)
Tage Gripenstam (C)
Elof Hansjons (S)
Tage Gripenstam (C)
Elof Hansjons (S)
Mats Siljebrand (L)
Elof Hansjons (S)
Rudolph Benedek (M)
Håkan Buller (S)
Joakim Granberg (RP)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Elof Hansjons (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Erika Murga (V)
Tage Gripenstam (C)

6. Inrättande av kompetensförsörjningsfond 2018-2021

Elof Hansjons (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Joakim Granberg (RP)

7. Avsättning av medel för kompetensförsörjningsfond - återremiss

Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Beata Milewczyk (SD)
Joakim Granberg (RP)

8. Bolagsstyrningsrapport för Telge 2017 - återremiss


9. Vägnamn i kvarteret Maskinen i Järna


10. Komplettering av kommunens taxor och avgifter 2018 för grävning i kommunal och allmän mark med viten enligt "Alnarpsmodellen"


11. Revidering av skolskjutsreglementet

Tage Gripenstam (C)
Mats Siljebrand (L)
Elof Hansjons (S)
David Winerdal (KD)
Christoffer Johansson (M)
Metin Hawsho (L)
Tage Gripenstam (C)
Elof Hansjons (S)

12. Revidering av utbildningsnämndens och kommundelsnämndernas reglementen


13. Tillägg till kommunstyrelsens reglemente rörande GDPR


14. Avsägelser av uppdrag


15. Eventuella val


16. "Köpmangatan - Södertäljes nya racerbana?" - bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande


17. "En levande demokrati för Södertäljes gymnasieelever" - bordlagd interpellation av Tage Gripenstam (C) till utbildningsnämndens ordförande

Elof Hansjons (S)
Nina Wahlin (C)
Christoffer Johansson (M)
David Winerdal (KD)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Nina Wahlin (C)
Elof Hansjons (S)
David Winerdal (KD)
Anna Bohman Enmalm (S)
Nina Wahlin (C)
Anna Bohman Enmalm (S)
Elof Hansjons (S)
David Winerdal (KD)
Elof Hansjons (S)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Christoffer Johansson (M)
Nina Wahlin (C)
Boel Godner (S)

19. Ny ersättare i kommunfullmäktige


20. "Äldreomsorg - på våra seniorers villkor" - likalydande interpellationer av dels Marita Lärnesta...


21. "Garantera gymnasieelevernas undervisningstid" - interpellation av Metin Hawsho (L) till utbildningsnämndens ordförande


22. "Inrätta en hundrastgård i Pershagen" - medborgarförslag


23. "Utsmyckning av kommunens infartsrondeller" - medborgarförslag