KF 2020-05-25

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Information från Revisorerna


4. Ianspråktagande och omdisponering av investeringsmedel


5. Exploateringsavtal för detaljplan Repet 4 m fl


6. Utökning av verksamhetsområde vatten och avlopp, Södra 1:31, Södra 1:44 samt del av Södra 1:1


7. "Låt återvinningscentralen komma närmare dig" - bordlagt svar på motion av Mats Siljebrand, tidig...

Metin Hawsho (L)
Tage Gripenstam (C)
Metin Hawsho (L)
Tage Gripenstam (C)
Lars Greger (MP)
Metin Hawsho (L)

8. "Tidig samhällsorientering viktig för ensamkommande unga" - bordlagt svar på motion av Liberalern...

Metin Hawsho (L)
Elof Hansjons (S)
Metin Hawsho (L)

9. "Utred förutsättningarna för en ny lokal förbindelse över eller under Södertälje kommun" - bordla...

Metin Hawsho (L)
Staffan Norberg (V)
Boel Godner (S)
Staffan Norberg (V)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)

10. Redovisning av obesvarade motioner (Bordl KF 4/5)

Linda Sjögren (V)
Boel Godner (S)

11. Redovisning av obesvarade medborgarförslag (Bordl KF 4/5)

Linda Sjögren (V)

12. Eventuella avsägelser av uppdrag och val


13. "Avtal Oktoberteatern" - bordlagd interpellation av Alexander Rosenberg (M) till kultur- och fri...

David Winerdal (KD)
Alexander Rosenberg (M)
David Winerdal (KD)
Alexander Rosenberg (M)
David Winerdal (KD)
Saad Said (M)
David Winerdal (KD)
Alexander Rosenberg (M)
David Winerdal (KD)

14. "Utred behovet av en LSS-lots!" - bordlagd interpellation av Metin Hawsho (L) till omsorgsnämnde...

Metin Hawsho (L)
Linda Sjögren (V)

15. "Hur rimmar stängningen av Nova med att värna de unga?" - bordlagd interpellation av Linda Sjögr...

David Winerdal (KD)
Linda Sjögren (V)
David Winerdal (KD)
Linda Sjögren (V)
Benny Hansen (M)
David Winerdal (KD)
Tommy Hansson (SD)
David Winerdal (KD)
Alexander Rosenberg (M)
David Winerdal (KD)
Alexander Rosenberg (M)
David Winerdal (KD)
Samir Saado (L)
Linda Sjögren (V)
David Winerdal (KD)
Linda Sjögren (V)
David Winerdal (KD)
Linda Sjögren (V)
Beata Milewczyk (SD)
David Winerdal (KD)
Samir Saado (L)
David Winerdal (KD)
Samir Saado (L)
David Winerdal (KD)
Samir Saado (L)
Alexander Rosenberg (M)
David Winerdal (KD)
Alexander Rosenberg (M)
David Winerdal (KD)
Alexander Rosenberg (M)
Beata Milewczyk (SD)
David Winerdal (KD)
Beata Milewczyk (SD)
David Winerdal (KD)
Linda Sjögren (V)
David Winerdal (KD)
Linda Sjögren (V)
Joakim Granberg (RP)
David Winerdal (KD)
Linda Sjögren (V)

16. Anmälningsärenden


17. Avsägelser av uppdrag


18. "Förstudie om lagring av koldioxid" - motion av Liberalernas fullmäktigegrupp


19. "Södertälje behöver kommunapotekare" - motion av Liberalernas fullmäktigegrupp


20. "Är det intge dags att införa språktest för ny personal i Södertälje?" - interpellation av Metin...


21. "Gångväg från busshållplatsen i Tvetaberg till gångvägen ner till Kamratstugan vid Måsnaren - me...


22. "Omstart för Nova" - medborgarförslag


23. "Uppgradering av Södertälje skatepark" - medborgarförslag


24. "Förlägg i största möjliga mån kommunfullmäktiges sammanträden utanförStadshuset" - medborgarför...


25. "Flytta fritidsgården Tajen i Brunnsäng" - medborgarförslag


26. "Sommarjobb för ungdomar" - medborgarförslag


27. "Utegym vid Bodastigen" - medborgarförslag