KF 2020-06-15

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Information från Revisorerna


4. Delårsrapport per den 30 april 2020 för Södertälje kommun

Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Pia Sjöstrand (S)
Alexander Rosenberg (M)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Tage Gripenstam (C)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Christoffer Johansson (M)
David Winerdal (KD)
Anne-Marie Larsson (M)
Pia Sjöstrand (S)
Linda Sjögren (V)
Hanna Klingborg (MP)
Joakim Granberg (RP)
Linda Sjögren (V)
Göran Karlsson (M)
Pia Sjöstrand (S)
Johan Schönbeck (S)

5. Inriktningsbeslut Luna

Boel Godner (S)
Lars Greger (MP)
Linda Sjögren (V)
Metin Hawsho (L)
Alexander Rosenberg (M)
Tage Gripenstam (C)
Beata Milewczyk (SD)
Joakim Granberg (RP)
David Winerdal (KD)
Håkan Buller (S)

6. Försäljning av del av Västergård 1:1, kvarteret Dagliljan


7. Försäljning av del av Karleby 4:1 m fl, Igelsta strand - tilläggsavtal till exploateringsavtal


8. Revisionsberättelse och årsredovisning 2019 för Södertörns brandförsvarsförbund


9. Revisionsberättelse och årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet i Södertälje


10. Krisplan 2020-2022 för Södertälje kommun


11. Ändring av socialnämndens reglemente avseende hyresgaranti


12. Begäran om överlåtelse av tillsyn från länsstyrelsen enligt 1 kap 18 § Miljötillsynsförordningen...

Lars Greger (MP)

13. Förslag att upphöra med torghandel enligt lokala ordningsföreskrifter - torgstadgan

Leonard Cilthe (M)
Linda Sjögren (V)
Tage Gripenstam (C)
Sandro Banovac (L)
Joakim Granberg (RP)
Sandro Banovac (L)

14. Stödåtgärd för varuförsäljning på allmän platsmark


15. Avsägelser av uppdrag


16. Eventuella val


17. "Är det inte dags att införa språktest för ny personal i Södertälje?" - bordlagd interpellation ...

Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)
Linda Sjögren (V)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Beata Milewczyk (SD)
Joakim Granberg (RP)
Erika Murga (V)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Pia Sjöstrand (S)
Metin Hawsho (L)
Pia Sjöstrand (S)
Linda Sjögren (V)
Metin Hawsho (L)
Linda Sjögren (V)
Erika Murga (V)
Beata Milewczyk (SD)

18. Anmälan av revisionsrapporter


19. Avsägelser av uppdrag


20. "Minimera risken för spridning av granbarkborre från och inom våra naturreservat" - motion av Gö...


21. "Inrätta bemannade offentliga toaletter i Södertälje centrum" - motion av Sandro Banovac (L)


22. "Satsa på Yrkeshögskolan för att få fler i arbete" - motion av Metin Hawsho (L)


23. När kan Telge Bostäders kunder börja ladda sina elbilar?" - interpellation av Metin Hawsho (L) t...


24. "Försenar kommunen Telge Bostäders expansion?" - fråga av Metin Hawsho (L) till stadsbyggnadsnäm...

Håkan Buller (S)
Metin Hawsho (L)
Håkan Buller (S)

25. "Förbättringsåtgärder för utegymmet i Pershagen" - medborgarförslag


26. "Anläggning av motorcrossbana och endurospår sydväst om Almnäs" - medborgarförslag